Validering

Vi utgår från att du som har klickat hit har en del förståelse för vad validering är och vi ägnar därför inte mycket textutrymme för att förklara det. Upplever du att du behöver mer information om validering klickar du här och kommer till YH-myndighetens förklaring om validering

Visst bör kunskaper och färdigheter, likvärdiga i förhållande till uppnådda utbildningsmål, men som har erövrats och skapats genom lärande i arbetsvardag och i vardagslivet ha samma värde som om kunskaperna skapats i formella utbildningar. Det är vad validering handlar om. Nämligen att synliggöra och värdera kunskaper och färdigheter oavsett vad personen man validerar (validanden) har tillskapat dessa kunskaper och färdigheter.

Man kan ofta betydlig mer än vad som kan bevisas genom dokument, intyg och betyg. Validering är inte bara en metod för att bedöma vilka reella kunskaper t.ex. en medarbetare har. Det är också ett förhållningssätt till kombinationen kunskap, färdighet och kompetens. I våra händer är det en formativ arbetsmetod i vilken människor växer i en process som steg för steg synliggör deras kunskaper och i metoden integreras kunskap med färdigheter och skapar ny kunskap och utvecklar djupare färdigheter.

Validering och kompletterande utbildning

Validering är en snabbt framväxande företeelse och vi har varit lite av pionjärer i valideringsarbete mot utbildningsmål. I valideringssatsningar som vi har medverkat i har många, faktiskt flera hundra personer, blivit validerade och genom arbetsplatsbaserat kompletterande lärprocesser kunnat examineras som lärare, fritidsledare och socialpedagoger. Vi har arbetat med utvecklingsarbete i validering och kompletterande utbildning under många år och är fortfarande aktiva. Här presenteras några valideringssatsningar som vi har varit nyckelaktörer i:

Validering och kompletterande utbildning - barnskötare till lärare

Vi har varit nyckelaktörer i utveckling och genomförande av aktionslärande validering på Borås Högskola. Det var barnskötare som validerades och blev studerande i kompletterande studier. Studierna bedrevs som arbetsplatsbaserat lärande med regelbundna lärarhandledda aktiviteter. Alla studerande arbetade också med att lära med och av varandra i aktionslärande grupper. Alla 28 validander examinerades efter två år i lärprocesser (inklusive valideringstiden) till lärare. Studierna kombinerades med arbete och skolförlagda aktiviteter var begränsade. Arbetsplatsen blev en lärande arena och Action Learning blev ett betydande inslag. Detta projekt var en av de första satsningarna på validering och kompletterande utbildning på Högskolenivå. Ansågs mycket lyckat och fick uppföljare. För oss var det en erfarenhet av betydelse. Då vi var medskapare till valideringsmodellen blev denna satsning stilbildande för vad vi senare skulle komma att utveckla.

Validering och kompletterande utbildning för fritidsledare

Vi skapade valideringsmodell för fritidsledare i Borås som inte hade den formella fritidsledarutbildningen. Det skedde i ett större sammanhang som också involverade lärstyrt utvecklingsarbete med Action Learning-grupper bland all personal, på de flesta organisationsnivåer inom fritidssektorn i Borås. Både fritidsledare, mellanchefer och verksamhetschefer. Själva lärandet dominerades av att arbetet och arbetsplatsen var den lärande arenan och varvades med lärarledda heldagar med undervisning och aktionslärande dialog om erfarenheterna av de olika dilemman och möjligheter som de studerande tacklade på sina arbetsplatser.

Alla som validerades deltog i aktionslärande kompletterande utbildningen och huvuddelen av de som validerades slutförde utbildningen och examinerades till Fritidsledare

Validering och kompletterande utbildning till Socialpedagog

Som konsult i flera år på Statens Institutionsstyrelse och hos utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan har vi varit nyckelaktörer i skapandet av en modell för validering och kompletterande utbildning hos Statens Institutionsstyrelse. I många år har vi validerat och varit pedagoger i arbetsplatsbaserade lärprocesser för medarbetare hos SiS. Många medarbetare har genom flera år kunnat examineras som behandlingspedagoger/Socialpedagoger. Den s.k. SiS-modellen anses ha hög ambition och mycket god kvalitet. Satsningen har betraktats som mycket lyckad och har givit SiS fler utbildande medarbetare, bättre kvalitet i verksamheten och ett ökat intresse förarbetet som arena för lärstyrd utveckling och förändring. Utvärdering som gjorts löpande visar att validanderna/de studerande upplever såväl validering som kompletterande arbets- och erfarenhetslärande utbildning som mycket utvecklande. Chefer anger att de har kunnat observera förändrade beteenden i arbete och kvalitetsförbättringar i verksamheten. Sådant sker inte i alla satsningar på validering. Vår satsning bygger på formativa grunde och kännetecknas av arbets- och erfarenhetslärande.

Flexibla former för lärande - ett försök av YH-myndigheten - Utbildning blir formativa lörprocesser

Det som är aktuellt för oss när det gäller validering och kompletterande studier nu är en satsning på flexibla former för lärande/utbildning som Yrkeshögskolemyndigheter gör. Den innefattar just validering och satsningar på lärprocesser som skapar hög tillgänglighet och flexibla arbetsformer. Vi är med i utvecklingsarbetet i partnerskap med Stadsmissionens Yrkeshögskola i Stockholm. Spännande!

För närvarande är vi inne i en process att skapa validering och kompletterande uppdragsutbildning för och tillsammans med riksorganisationen för HVB-institutioner, Svenska Vård. Något vi hoppas mycket på. Yrkeshögskola för samarbete i den satsningen är Stadsmissionens Folkhögskolas yrkeshögskoleutbildning- En skola för utveckling.

Något om vår syn på de lärprocesser som skall följa på validering kommer här. Validering handlar om att främja synliggörande av en persons kunskaper och färdigheter. Inte minst deras s.k. tysta kunskaper. Det förutsätter att såväl valideringsmetodiken som lärprocesserna är formativa och bygger på principer för erfarenhetsbaserat lärande. Det är viktig att lärprocesserna/utbildningen är tydligt kopplat till den kontext eller de arbetsförhållanden som delar av erfarenheterna har skapats i. Man ger inte värde till erfarenhetsbaserad kunskapsutveckling för att sedan övergå till traditionell informationsutbildning. Lärprocesser i våra händer är alltså aktionslärande och bygger på möjligheterna att i lärandet relatera till pågående arbetsproceser där den reela kompetensen utvecklas - i realtid. Det handlar också om att lära med och av varandra då man tacklar verkliga dilemman eller möjligheter - på riktigt och i realtid. Det är, i detta avseende, faktisk skillnad på utbildning och lärande.

Partnerskap i validering och kompletterande utbildning

Vi söker, och har, olika samarbeten med aktörer som har intresse för att att utveckla former för validering och kompletterande arbetsplatsbaserad utbildning inom sina arbetsområden. Validering i relation till etablerade utbildningsmål, som t.ex. Socialpedagogutbildning kan formeras på olika sätt och det finns en allmänt utbredd ambition att skapa mångfald av validerings- och utbildningskoncept, med hög tillgänglighet och varierade lärprocesser. Vi ställer gärna upp som bollplank och partners i utveckling av validering och kompletterande utbildning med sådana ambitioner. Tag gärna kontakt via vår kontaktsida

Vi kan vara ert stöd i utvecklingsarbete eller i undervisning

Vår nuvarande förståelse, vår kunskap, våra färdigheter och vår kompetens av validering och kompletterande utbildning är vi mycket stolta över. Vi har varit med länge och är allt jämt med i utvecklingsarbetet av den framväxande valideringsdiskuren.

Om du går i tankar på att skapa förutsättningar för validering och kompletterande utbildning och vill ha någon aktör att tänka tillsammans med kan det vara en god idé att ta kontakt med oss. Kanske behöver er pågående utbildning inom socialpedagogiken "påfyllning" av aktörer som kan gästföreläsa i utbildningen. Vi kan och är bra på dialogpedagogik som engagerad de studerande. Till kontaktsidan