Om oss

Action Learning Partner är ingen stor aktör på konsultmarknaden. Vi är heller inte konsulter som erbjuder färdigpaketerade problemlösnings- eller utvecklingsmodeller med tydliga manualer. Vi vill arbeta tillsammans med våra uppdragsgivare i ett utvecklingsarbete som uppdragsgivaren blir ägaren av. När våra tjänster inte längre behövs så har organisationen, teamen och medarbetarna utvecklat aktörsberedskap att, med ständigt framväxande kapacitetsutveckling, möta nya utmaningar med lärstyrda utvecklingsperspektiv. Perspektiv som också pekar framåt just för att man lär med och av varandra i relation till verkliga dilemman och möjligheter som alltid är i rörelse - alltså lärstyrd utveckling i verkligheten och i realtid.

Vi är några få men har ett betydande nätverk av personer/konsulter. Vi kan därför sätta samman team som ger starka avtryck i ambitionen att, med principen empowerment, skapa autonoma utvecklings- och förändringsperspektiv hos våra uppdragsgivare. Vår grundläggande tankemönster och handlingsmönster är Action Learning.

Här är grunduppställningen:

Stefan Bergstrand

Har arbetat med utvecklingsarbete och vad som har kommit att växa fram som lärstyrt utvecklings- och förändringsarbete. I många sammanhang och i många år inom välfärdsarbetet. Är huvudaktör i Action Learning Partner. Har ett brett och långvarigt engagemang i socialpedagogiskt arbete, arbete med forskning, utredning, organisationsutveckling och kompetensförsörjning. Deltagit i intressant forskning om utveckling och förändringsarbete i olika delar av offentlig sektor. Studerat  Action Learning och organisationslärande i England, skapat och arbetat med Action Learning nationellt och internationellt i Storbritannien, Palestina och med aktiva förändringsarbetare i afrikanska stater. Arbetat som lärare i socialpedagogiska ämnen i fritidsledarutbildning och i YH-utbildning av Socialpedagoger.  Har skapat socialpedagogisk utbildning på yrkeshögskolenivå och varit en av huvudansvariga skaparna till den s k SiS- modellen (Statens Institutionsstyrelse) om validering och kompletterande utbildning till socialpedagog. Också utprövat modellen och arbetat med modellens utveckling tillsammans med bl.a. Bosse Nilsson och Rutger Zachau (se nedan). Har varit medskapare till och medarbetare i validerings- och utbildningsprogram på Folkhögskola, Högskola och Yrkeshögskola. Alla dessa erfarenheter, och en hel del fler, har skapat upplyst handlingsberedskap - kunskaper, färdigheter och kompetens inom de områden som Action Learning Partner arbetar med.  Läs mer om Stefans erfarenheter i punktform

Claes Bergstrand

Arbetat med kommunal fritidsverksamhet och socialt behandlingsarbete i många år. Tidigare lärare på Viskadalens Folkhögskolas Fritidsledarutbildning och på Mångkulturella folkhögskolans Yrkeshögskoleutbildning - behandlingspedagog. Claes är auktoriserad Action Learning Facilitator och har  organiserat och arbetat med Action Learning program inom fritidsledarutbildning och behandlingspedagogutbildning på Viskadalens Folkhögskola.

Arbetar för närvarande huvudsakligen på Statens Institutionsstyrelse (SiS) med behandlingsarbete i relation till utslussning av unga som varit tvångsomhändertagna.

Claes är utbildad instruktör i Hjärt- och lungräddning samt instruktör i Första hjälpen. Kompetens som tillsammans med färdigheter i Acton Learning skapar intressanta utbildningstillfällen i HLR och Första hjälpen.

Marianne Bergstrand

Sköter bolagets administration men är också delaktig i satsningen på att skapa utbildning i HLR och Första hjälpen. Vi försöker vara två instruktörer när vi arbetar med grupper som är 12 eller fler personer. Då är Marianne med.

Marianne är utbildad fritidsledare med särskilda erfarenheter i att arbeta med Samhällsarbete/Community Work. Hon har arbetat i många år inom kommunal fritidsverksamhet i Göteborg, på fritidshem och i skola. Marianne är certifierad  instruktör i HLR - vuxen, HLR Barn och junior samt i Första hjälpen .

Bosse Nilsson

Bosse är konsult med eget bolag och är knuten till oss. Han i grunden folkhögskolelärare och har arbetat tillsammans med Stefan och Claes i såväl Fritidsledarutbildning som i yrkeshögskoleutbildning till Socialpedagog. Bosse har en bakgrund inom idrotten och har också många intressanta erfarenheter från utvecklingsarbete i flera viktiga satsningar. Han har tillsammans med Stefan medverkat i arbete med utprovning av SiS-modellen för validering och kompletterande utbildning till Socialpedagog och arbetat i yrkeshögskola med validering och som lärare i kompletterande utbildning.

Bosses mångkunnighet kommer ur en mycket händelserik yrkesresa med många arbetsroller. Här presenteras några milstolpar: Trettio års erfarenhet som lärare, praktikhandledare och validerare. Också yrkeserfarenheter som Motions-och idrottskonsulent i  Göteborg och Friskvårdskonsulent i Borås Stad. Verksamhetsansvarig för Fritid i Borås Stad och projektledare i Borås Stad. Valideringslärare och lärare i kompletterande utbildning för anställda inom fritidsverksamheten i Borås Stad. Har också erfarenhet i internationellt projektarbete i Storbritannien, Irland, Spanien och Israel/Palestina. Tidiga erfarenheter som fritidsledare samt fältassistent i Göteborgs Stad. Har ett stort engagemang inom idrottsrörelsen som aktiv, tränare och i styrelsearbete. Har alltid skapat förutsättningar som framkallat deltagande i olika spännande utvecklingperspektiv. Bosse är också certifierad instruktör i Hjärt och Lungräddning och "hoppar in" i sådana kurser om det behövs.

Rutger Zachau

Rutger är ytterligare en av våra konsulter med eget bolag. Han har arbetat med socialt arbete sedan tidigt -70 tal. Efter 3-årig socialpedagogutbildning i Stockholm var han anställd under 10 år som föreståndare för behandlingshem inom barnpsykiatrin. Parallellt med denna anställningen genomgick Rutger psykoterapeututbildning med psykodynamisk inriktning på steg-1 nivå och även 3-termins heltidsstudier som vårdlärare med socialpedagogisk inriktning. Därefter följde flera år med utbildningsuppdrag för behandlingsassistenter inom folkhögskola och socionom utbildning på högskola, parallellt med detta hade Rutger ett mångårigt uppdrag, av internationella enheten på socialhögskolan, som bestod av utbildning, handledning i Litauen, Belarus och Kirgizistan, uppdraget i Litauen innebar bl.a. att utbilda en grupp litauiska socialarbetare till landets första handledare. Efter några års utbildningsuppdrag arbetade Rutger på Statens institutionsstyrelse huvudkontor med inriktning på behandlingsinslag och utvecklingsarbete. Inom Yrkeshögskolan har Rutger arbetat som utbildningsledare för socialpedagog utbildning. Där startades ett fruktbart samarbete med Statens institutionsstyrelse med validering och kompletterande utbildning av deras personal. Rutger har de senaste 4 åren fram till 65 årsdagen varit chef för en större institution för pojkar i Dalarna.

Våra främsta engagemang - Lärstyrd utveckling, Dialog och Samskapande

Var och en och tillsammans, inte minst med vårt närverk har vi möjlighet att arbeta med breda penseldrag på en stor canvas. Vår styrka finns i att tillsammans med uppdragsgivare utveckla program och arbetsformer som startar i de behov som finns finns - inte i de metoder och modeller som är etablerade.

Samskapande är ett ledord i vårt konsultarbete. Ytterligare ett sådant ord är Frambrytande. Vi vill alltså skapa tillsammans med potentiella uppdragsgivare. Det vi vill skapa skall vara program som inom sig har frambrytande aktiviteter. Alltså insatser som skapar en transformativ utveckling då utvecklingen kan beskrivas som en kedja av insikter och resultat som hänger samman och är beroende av varandra - insikt med utsikt. Vi är alltså inte problemlösare med verktygslådor. Vi är processledare med bred kompetens att vägleda, skapa motivation och engagemang och autonomi/empowerment. Vår ambition att att medverka till skapande av lärstyrd utveckling och förändring som utvecklas vidare utan våra konsultinsatser.

Vi är bra på

  • Aktionslärande handledning av grupper och enskilda
  • Aktionslärande handledning av ledare.
  • Bygga team av grupper och arbetslag
  • Skapa och genomföra program med aktionslärande inriktning
  • Skapa och genomföra program för validering
  • Bygga och genomföra erfarenhets- och arbetsplatsbaserad utbildning
  • Undervisa med dialogpedagogik i socialpedagogiska ämnen och teman som team & ledarskap

Våga pröva oss. Tag kontakt för dialog. Till kontaktsidan