Lärstyrd utveckling för enskilda, grupper och team - med Action Learning och GDQ - samt validering

ACTION LEARNING Lärstyrd utveckling och förändring

Lära med och av varandra och samtidigt utveckla och tackla arbetets dilemman och problem – i realtid – och lära av erfarenheterna. Det skapar utveckling av verksamhet och medarbetare. Mer effektivt än att skicka folk på kurs och utgå från att utvecklingsarbetet då tar fart. Det fungerar inte så. Lärstyrd utveckling skapas i samarbete, i arbete och i realtid. Vi kan främja lärstyrd utveckling och förändring genom att bygga Action Learningprogram i din organisation. Tag kontakt för en lärande dialog

LÄS MER

Från grupp till effektiva team - ledarskap - IMGD & GDQ

Bättre kommunikation, samarbete och samordning. Det finns alltid potential för normalpresterande  arbetsgrupper att utvecklas till effektiva team. Susan Wheelans teorier om gruppdynamisk utveckling genom IMGD-modellen – Integrated Model of Group Development och GDQ - Group Dynamic Questionarie, är idag mycket efterfrågade. Vi är utbildade av Susan Wheelan och certifierade konsulter. Vi kan göra insatser som utvecklar grupper till effektiva team – i din organisation.

LÄS MER

Lärstyrd utveckling och förändring - I stället för handledning

Visst är det så att arbetslag och ledningsgrupper - även enskilda medarbetare - som arbetar med människors välfärd, utveckling och förändring ofta har behov externt stöd för egen utveckling och förändring. Vi kan sådant och lovar att inte vara föreskrivande,  att inte gödsla med råd eller förespegla att det alltid finns rätta svar. Vi ger aktionslärande vägledning med insikten om att utveckling och förändring är lärstyrd. Det sker med aktionslärande principer och främjar utveckling och förändring - i verkligheten och i realtid

LÄS MER

Validering och kompletterande utbildning

Medarbetares färdigheter och kunskaper kan synliggöras och ges ett  värde i förhållande till utbildningsplaner för yrkesinriktade utbildningar genom validering. Det kan utföras på olika sätt. Vi står för formativ validering. Fångar den erfarenhetsbaserade kunskapen. Det är något vi kan. Vi har lång erfarenhet av validering och kompletterande utbildning. Vi erbjuder oss att, tillsammans med er, bygga koncept för validering och kompletterande utbildning. Vi tror på samskapande processer!

LÄS MER

Inspiration och undervisning

Många har upplevelsen av att de vill skapa utveckling och förändring. I arbetslivet och i föreningsliv. Trots att viljan finns är det svårt att få saker i rörelse. Kanske skapas ett till och med visst motstånd. Det behövs inspiration som inte bara formas som en positivt laddad upplevelse och sedan reduceras till inget. Inspiration skall skapa motivation och vilja att lära för att utveckla och förändra. Inte minst också förmåga att agera. Självklart gäller detta också för engagemang i undervisning. Testa oss gärna!

LÄS MER

Hjärt och lungräddning med första hjälpen

En lärande arbetsplats eller förening är en tryggare och säkrare gemensam miljö. Att, förutom vår övriga verksamheter kunna erbjuda kurser i Hjärt- och lung-räddning med hjärtstartare känns viktigt för oss. Vår lärfilosofi - Action Learning präglar våra utbildningar i HLR med Hjärtstartare och Första hjälpen. Hjärtsäkra arbets-platsen,  föreningen eller grannskapet med vår hjälp. Certifierade instruktörer, modern utrustning och aktionslärande pedagogik - Det erbjuder vi!

LÄS MER