Från arbetsgrupp till effektivt team – programet Steg för Steg

Programmet pågår under minst sex kalendermånader. Huvuddelen av insatserna gör medlemmarna i respektive arbetslag/grupp. Det sker i relation till de ordinarie uppgifterna som gruppmedlemmarna och gruppen har i organisationen. Arbetet är alltså arena för såväl lärande som utveckling. Det, i hög utsträckning, sjävfaciliterade arbetet understöds av fysiska träffar och distansstöd. I våra insatser, för att bygga effektiva team, finns inga Quick-fix-metoder. Det är lärstyrd utveckling som eftersträvas. Såväl tankemönster som handlingsmönster skall förändras. Då räcker det inte att öva in tekniker - Det handlar om att förstå sin egen och andras roll i det sammanhang man samarbetar i. Alltså att förändra känsla - tanke och handling, tillsammans. När gruppen väl har förstått sin "nuvarande" dynamik vidtar en aktionslärande process för att utvecklas till ett effektivt team. Då passar vår kompetensmix bra!

Här presenteras hela processflödet från uppdragsdialog till avslutning

1. Kontakt och förutsättningar för upplyst handling
Uppdragsgivaren träffar oss och samtalar om:
 • IMGD-processen - GDQ
 • Förväntningsbilder på uppdragsgivare och på oss som uppdragstagare
 • Avtal
2. Inledande möte med chef och ledningsgrupp som är relaterade till aktuella arbetslag/team. Ett par timmar
 • Processens olika steg
 • Tidsåtgång i olika faser
 • Förväntningar på organisation och ledning
 • Samarbetsformer, rollfördelning, m.m.
 • Vi bedömer det som mycket viktigt att arbetsgivare och ledare är kunniga om hur processen utformas, vad som krävs när det gäller förutsättningar och inte minst vara överens om en förväntningsbild på ledning.
3. Inledande möte med de aktuella medarbetarna
 • Att medarbetarna redan tidigt har kunskap om vad de skall ge sig in på är viktigt. Information och dialog ett par timmar är därför helt avgörande för att processerna skall komma igång snabbt. Kan ske i fysiska möten eller digitalt.
  • Presentation av processen - steg för steg
  • Förväntningar på deltagande medarbetare
  • Viktiga förhållningssätt
  • Samskapande och medansvar
  • En tydlig samarbetsidé
4. Grupp/teamutvärdering enligt GDQ
 • Introduktion av Group Development Questionarie (GDQ)
 • Inledande, enkel, presentation om gruppdynamisk teori i praktiskt utförande
 • Medlemmarna i gruppen/teamet genomför individuellt en GDQ-mätning på mötet eller i direkt anslutning till mötet.
5. Work shop efter två veckor - Första interventionen. (Heldag eller internat 2 dagar)
 • Kunskap om gruppdynamisk utveckling enligt IMGD/GDQ
 • Presentation av grupp/teamutvärderingen - dialogpresentation
 • Dialog för att skapa förståelse och insikter med utsikter
 • Gruppen börjar arbeta med aktiviteter och grundstenar
 • Handledning av grupp/grupper på plats
6. Teamutveckling i arbetslaget över tid

Gruppen/teamet arbetar över tid med utveckling av det som aktualiseras i grupp/teamutvärderingen. Utvecklingsarbetet kretsar ofta kring grundstenar och verktyg. Bland annat, i inledningen av arbetet, detta:

 • Att skapa mål och utveckla gemensamma värderingar
 • Inledande rolltagning i förhållande till mål och uppgift
 • Bestämma sig för interna strukturer för arbetslaget
 • Kontakter mellan arbetslaget/gruppen och oss sker på aktuell digital lärplattform
 • Handledning på distans
 • Fysiska möten på begäran
7. Work Shop - Andra interventionen. (heldag)
 • Gemensamt uppföljning.
 • Analys av och utvecklingsdialog om det gruppgemensamma arbetet.
 • Presentation av fler grundstenar och verktyg i utvecklingsarbetet.
  • Vad har gjorts av grundstenarna och verktygen
  • Vad återstår
  • Introduktion av fler grundstenar och verktyg
 • Uppdatera strategi och handlingsplan
 • Reflektion om och i process
8. Fortsatt teamarbete i arbetslaget över tid
 • Fortsatt utvecklingsarbete i relation till arbetslagets uppgifter i organisationen
 • Arbete med verktyg, relevanta med gruppens process.
 • Arbete med nya grundstenar och verktyg
 • Handledning på distans
 • Fysiska möten på begäran
9. Eventuell ny teamutvärdering
 • Om så anses motiverat, vilket ofta sker, genomförs en ny teamutvärdering som visar om det som var en grupp har utvecklats till ett team och vad som återstår.
 • Sker digitalt.
 • Filmade inslag
10. Avslutning (Heldag)
 • Den gruppdynamiska fasen, enligt GDQ, som gruppen uppnått presenteras.
 • Olika utvecklingsområden för fortsatt gruppdynamisk utveckling presenteras
 • Dialog om hur arbetslaget/gruppen bör arbeta vidare för att utveckla gruppsamarbete och dynamik.
 • Handlingsplan
 • Reflektion om och utvärdering av teamutvecklingsprocessen.
11. Uppföljning - Booster (halvdag eller heldag)

Alla komprimerade processer som innefattar lärstyrd utveckling och förändring behöver en booster - en signalförstärkare - en tid efter huvudprocessen. Vi erbjuder en sådan dag då teamet/teamen får spegla sig och skapa en förståelsehorisont av nya utvecklingsperspektiv

Vill du fördjupa din kunskap och samtala om hur vi tillsammans kan bygga ett program hos er?

Självklart står vi till förfogande om du vill veta mer och därför har frågor som vi troligen kan besvara. Ta kontakt via kontaktsidan. Vi försöker återkoppla genom mail eller kontakt på telefon så snabbt vi bara kan. Till kontaktsidan