Lärstyrd utveckling och förändring – sex månadersprogram för NYA (nysammansatta) arbetslag/grupper

Nykomponerade arbetsgrupper har självklart en resa att göra för att utveckla samarbete och effektivitet. Erfarenheter visar att det är vanligt att arbetsgrupper fastnar i en låg dynamisk nivå. Forskning visar att ca. hälften av alla arbetsgrupper i arbetslivet allt för länge är fast i dynamiska nivåer som begränsar effektiviteten till ca. 40%. Så behöver det inte vara. Det kan behövas hjälp att utveckla dynamiken. Sådant stöd påskyndar arbetsgruppernas mognad i relationer och former för samarbete. Vi kan hjälpa till att främja utvecklingen av förmågan hos nya arbetslag att utveckla effektivitet i samarbetet och i sina resultat. Insatserna bygger på erfarenhets- och arbetslärande och sker därför huvudsakligen som en del av vardagsarbetet.

Programmet. som bygger på Susan Wheelans teorier om gruppdynamisk utveckling Läs mer om IMGD&GDQ  pågår under minst sex kalendermånader. Huvuddelen av insatserna gör medlemmarna i respektive arbetslag/grupp tillsammans. Det sker i relation till de ordinarie uppgifterna som gruppmedlemmarna och gruppen har i organisationen. Det sjävfaciliterade arbetet understöds av distansstöd vid behov och fyra fysiska träffar.

Innan program startas så förbereds organisation och ledning för att deras roll skall vara klargjort och en förväntningsbild på ledning av teamutveckling kommuniceras.

Här presenteras en möjlig arbetsordning:

Träff 1. Två dagars work shop

Programmet för NYA, nysammansatta, arbetsgrupper/arbetslag måste starta med att skapa förståelse för hur gruppsamarbete kan utvecklas. För att en grupp skall utveckla sin gruppdynamik måste varje medlem ha förstått gruppsykologiska element som påverkar gruppsamarbetet. Vi anser att en tvådagarsaktivitet är lämpligt

 • Kunskap om gruppdynamisk utveckling enligt IMGD/GDQ
  • Stadium 1: Tillhörighet och trygghet
  • Stadium 2. Opposition och konflikt
  • Stadium 3. Tillit och struktur
  • Stadium 4. Arbete och produktivitet
  • Läs mer om gruppdynamiska nivåer
 • Lärande kommunikation
 • Gruppens utgångspunkter
  • Varför behöver vi grupper?
  • Att ”överleva” grupputvecklingsprocesser
   • Lär känna grupputveckling
   • Klarhet eller oklarhet
   • Konflikter som utvecklar
   • Åskådare eller medspelare
  • Kompetenta gruppmedlemmar – Checklista för för effektiva medlemmar
  • Samarbetshorisonter
 • Introduktion om förutsättningar för gruppsamarbete
  • Arbetslagets Syfte och Mål
  • Viktiga gemensamma värderingar
  • Rolltagning
  • Arbetslagets främjande strukturer
 • Dialog och instruktion om gruppens utvecklingsarbete i vardagen.
  • Gruppens grundstenar – fokus till nästa träff
  • Verktyg att arbeta med
  • Grundläggande generiska mål att utveckla
Arbete i arbetslaget                     

Efter första work shopen börjar arbetslaget arbeta i praktiken med sin grupputveckling i relation till gruppens uppgift och i realtid i förhållande till arbetet

 • Att skapa mål och utveckla gemensamma värderingar
 • Inledande rolltagning i förhållande till mål och uppgift
 • Bestämma sig för inledande interna strukturer för arbetslaget
 • Kontakter mellan arbetslaget/gruppen och oss sker på lärplattform
Träff 2. Verktyg i utvecklingsarbetet. 1 dag.
 • Gemensamt analys och utvecklingsarbete av det gruppgemensamma arbetet.
 • Presentation av verktyg i utvecklingsarbetet.
Fortsatt arbete i arbetslaget
 • Fortsatt utvecklingsarbete i relation till arbetslagets uppgifter i organisationen
 • Arbete med verktyg relevanta med gruppens process.
 • Distansstöd
Träff 3. Temperaturen på samarbetet. ½ dag
 • Identifiera det som främjar och det som bromsar
 • Fördjupning i lärande kommunikation
 Fortsatt arbete i arbetslaget
 • Fortsatt arbete med verktyg för utveckling av gruppsamarbetet
 • Fokus på kommunikationsfärdigheter
 • Arbetslagets medlemmar besvarar GDQ- enkäten enskilt på nätet
 • Distansstöd
Träff 4. Avslutning.  1 dag.
 • Den gruppdynamiska fas enligt GDQ som gruppen uppnått presenteras.
 • Olika utvecklingsområden för fortsatt gruppdynamisk utveckling presenteras
 • Dialog om hur arbetslaget/gruppen bör arbeta vidare för att utveckla gruppsamarbete och dynamik.
Uppföljning

Självklart finns möjligheter till uppföljning en tid efter programmets genomförande.

Vi kan vara ert stöd i utveckling av nya arbetsgrupper

Ofta tänker vi inte på att en nysammansatt grupp har en rejäl uppförsbacke när det gäller gruppens förmåga till samarbete och utveckla sina förutsättningar för effektivitet. Gruppen behöver utveckla sin dynamik. Detta sker bäst genom att gruppen ges stöd. Ganska snabbt kan gruppen gå från en effektivitet under 50% till något betydligt mer. Det kan ske med vårt stöd enligt vad vi har presenterat här.

Välkommen att i dialog med oss synliggöra vad vi kan stå till tjänst med i er organisation. Skriv några rader på kontaktsidan. Vi är snabba med återkoppling.

Till kontaktsidan