Inspiration och undervisning

Går du och värker på idéer om hur verksamheten kan utvecklas men upplever det svårt att få gehör för idéerna. Inget ovanligt. Kanske är det en god idé tala med oss om partnerskap i fråga om aktionslärande processer eller gruppdynamisk utvecklingsarbete. Utvecklingsprojekt kanske har satts i sjön tidigare men resultatet har inte blivit det förväntade. Inte heller ovanligt. Vi kan göra skillnad. Kanske är det så att du vill komplettera de pedagogiska insatserna i ett utbildningssammanhang inom sociala frågor. Vi är bra på formativt, dialogiskt lärande - även i skolförlagda utbildningar.

Man tror många gånger att medarbetare och chefer är naturligt motiverade och intresserade av utveckling och att goda idéer landar väl. Tråkigt nog finns det på de flesta arbetsplatser en rad problematiska förutsättningar som skapar motkrafter mot utveckling och misstänksamhet mot förändring. Både relationella och strukturella faktorer. Både sådant som finns i arbetsklimat som i arbetskultur. Kanske är det till och med så att organiseringen i sig skapar processer som utvecklar interna motkrafter.

I många organisationer utvecklas med tiden en frånvaro av reflexivitet - helt enkelt att vi slutar  ställa frågor om "våra" antaganden. Vi tar för givet att det som de flesta tänker är rätt. Regler, rutiner och normer är helt enkelt rätt. Inte ens saker som upplevs mindre goda ifrågasätts. Detta skapar en slags funktionell dumhet som är förödande för både medarbetare, relationer och organisationen. Detta skapar ett sluttande plan och behöver åtgärdas!

Vad som krävs är kommunikation och transformativa processer. Att utveckling och förändring blir ett resultat av lärande och själva lärprocessen. Det är en samtidigt enkel slutsats men också komplicerad. Vi vill bidra med insikt som skapar utsikt.

Implementering - en feltanke

Ett vedträd i den funktionella dumhetens brasa är att ensidigt bli bländade av utifrånkommande koncept och försöka förverkliga dem, just för att många andra gör det. Ett lysande exempel på detta är att sätta olika färger på personligheter och tro att just detta främjar bättre samarbete och ökad effektivitet i organisationen. Många erfarenheter indikerar att det kanske inte alltid är så bra att försöka implementera idéer som anses komma utifrån och uppifrån - ofta som relativ färdiga modeller och med strategier som är utformade långt utanför de verkliga förutsättningar som medarbetare upplever finns i den egna arbetsorganisationen. Faktisk ganska vanligt fenomen i utvecklingsarbete som benämns som Ivory Tower- strategi - planering och uppföljning i elfenbenstornet. Ger inga särskilt betydande effekter annat än en utbredd trötthet i relation till utvecklingsansatser - Inte bra!

Bättre då att främja utveckling av motivation och stimulera engagemang genom att inbjuda till processer i vilka utveckling och förändring associeras med samskapande och framväxande processer som inkluderar alla - Lärstyrd utveckling och förändring.

Motivation och engagemang

Som processledare är vi inte särskilt intresserade att arbeta i olika sammanhang i vilka medarbetare har hamnat utan egen förståelse och ambition. Det brukar vara som att sätta färdiga verktyg i händerna på folk med anvisningar att nu skall du utveckla, kanske inom ett område som inte upplevs problematiskt. Det brukar leda till att folk gör jobbet men effektivitet och förväntade resultat uteblir eller blir åtminstone  ordentligt reducerade. I sådana sammanhang frodas slutsatser som skapar bromsande processer snarare än främjande processer. Motivationen blir ofta låg och därmed blir engagemanget lågt. Nästa gång man försöker implementera idéer är de bromsande krafterna större än vad de var tidigare. Vad man gjort är att skapa en negativ spiral för utveckling och förändring. Sättet som man skapar förändring på främjar ofta viljan att stå kvar vid det traditionella, trygga.

Implementering - ofta ett annat ord för ett styrande förverkligande.

Här kommer några synonymer till ordet implementera som vi så flitigt använder: Införa, realisera, utföra, tillämpa, uppfylla och fullgöra. När man tänker efter så kanske det inte känns så engagerande att idéer införs eller att man skall uppfylla idéer som man inte riktigt har förstått därför att de varit färdiga - och inte produkten av att man faktisk har tänkt och tänker tillsammans. Utveckling av idéer som utvecklar och förändrar måste, enligt vår förståelse, utgöra en samskapande process - idéer utvecklas i framväxande samarbeten med organisationens aktörsgrupper. Växa från frön och inte inplanteras.

Kanske är det så att vi skall överge idén om att idéer skall bli koncept som produceras i något sammanhang som inte innefattar medarbetarna. Det är nog så att implementeringsbegreppet, som vi känner igen det från många verkliga försök, borde få stryka på foten.

Har man inte förstått så förstår man inte

Vi ser det så att förändringsprocesser börjar med motivation och engagemang. Framför allt förståelse för det är ju så att man inte förstår om man inte har förstått.

Det är viktig att skapa klimat och strukturer i vilka medarbetare lär med och av varandra kopplat till att de faktiskt försöker utveckla både sig själva och verksamheten - tackla problem som anses påtagliga. Det är Action Learning och vi vill gärna bidra med det.
Det är viktigt att gruppers effektivitet och samskapande ökar och att arbetstillfredställelse ökar med utveckling av gruppdynamiken. Det vill vi gärna bidra med.
Det är viktigt att medarbetare och grupper ges möjlighet att reflektera över realtidens olika arbetsdilemman och faktisk över tid får stöd i sin/sina problemlösningsprocesser. Sådana möjligheter till handledning kan vi bidra till. Har man inte förstått så förstår man inte och blir då inte särskilt inspirerad att bidra till det man inte förstår.

Samskapande medarbetare i lärstyrd utveckling och förändring

Dessa insatser och andra insatser man vill introducera i sin arbetsorganisation måste, enligt vår nuvarande förståelse, föregås av processer i vilka medarbetarna blir samskapande och motiverade för det som de skall delta i. Att medarbetarna verkligen ser nyttan med egna insatser. Sådant förutsätter att förändringsambitionerna  bygger på lärstyrd utveckling och inspirerat samskapande. Det kan vi också bidra med och vill nog konstatera att det i detta avseende inte finns några genvägar.

Undervisning som aktionslärande processer

Många års erfarenheter i olika socialpedagogiska och aktionslärande sammanhang med bredd och djup har tillsammans med egen utbildning resulterat i en tydligt lärfilosofiskt  avtryck in vår undervisningsidé och vår förmåga.

  • Aktionslärande
  • Accelererat lärande
  • Formativ undervisning
  • Dialogiskt lärande
  • Erfarenhetsbaserat lärande
  • Arbetsplatslärade

Genom många års valideringsarbete och kompletterande utbildning med arbetsplatsen som en lärande arena har vi utvecklat färdigheter och kompetens att arbeta med vuxnas lärprocesser kopplade till deras erfarenheter och arbetets dilemman och möjligheter. Kompetens i Action Learning accelererar självklart vår förmåga att skapa inspirerande lärprocesser - även i skolförlagda utbildningar.

Intresserad av att komplettera er nuvarande undervisning med någon av oss?  Vi vill gärna samtala om vi kan stå till tjänst som gästlärare i socialpedagogiska ämnen.

Tag gärna kontakt

Vi kan inspirera. Vi kan skapa processer som främjar motivation. Om du vill bädda väl för olika utvecklingsidéer kan det vara en god idé att ta kontakt med oss för en dialog om detta med inspiration och motivation. Tillsammans kan vi skapa insatser för att just bädda för utveckling i din organisation. Ett framväxande perspektiv! Vi är mycket medvetna om att det upplevs enklare att presentera tydlighet i vad vi erbjuder - kanske till och med ett färdigt koncept. Har du läst så här långt förstår du säkert att det är precis vad vi inte gör. Vi hoppas i stället att du utifrån dina upplevelser av organisationens och medarbetarnas behov uppskattar vår grundläggande idé om samskapande processer som möter er situation och era behov. Om det är så kan vi skapa tillsammans. Ta gärna kontakt för dialog om just denna möjlighet.

Skriv några rader på kontaktsidan. Vi återkopplar snabbt