Gruppens utvecklingsfaser

Gruppen blir ett team när gemensamma, delade mål har etablerats och det finns effektiva metoder för att nå dessa mål.
Susan Wheelan

Enligt Susan Wheelan kan gruppens dynamik ses som en glidande skala över fyra faser. (faktiskt fem men här tar vi inte med avslutningsfasen). Här följer nu en kortare beskrivning av vad som kännetecknar gruppen/teamet i de olika faserna. De två första stadierna benämner vi grupp och de två senare benämns som team.

Fas 1 Tillhörighet och trygghet
 • Medlemmarna är beroende av ledarskap
 • Ledaren blir betrodd och beundrad
 • Medlemmarna fokuserade på acceptans, tillhörighet
 • Försiktighet, artighet präglar kommunikationen
 • Konflikter upplevs som hot mot gruppen
 • Mål och roller oklara
 • Oro över att inte vara inkluderad

Utmaning: Tydliggöra mål, skapa struktur och öppen kommunikation

Fas 2. Opposition och konflikt
 • Ökande trygghet tillåter olikheter
 • Medlemmar utmanar varann och ledaren, om än fortfarande försiktigt
 • Subgrupper och koalitioner bildas i viss omfattning men kan fortfarande anses som hotfulla.
 • Ifrågasättande av mål och roller
 • Missnöje
 • Öppen konkurrens
 • Gruppen letar efter syndabockar
 • Konfliktlösning via omröstning eller hjälp utifrån

Utmaning: Uppmuntra sakkonflikter men inte personkonflikter. Lös konflikter genom att uppdatera och utveckla mål, roll och struktur.

Fas 3. Tillit och struktur
 • Ökad klarhet om mål och roller
 • Konsensus uppnås oftare
 • Mer flexibel kommunikation
 • Subgrupper och konflikter mindre hotfulla
 • Olikheter tillåts
 • Tilliten ökar som resultat av konfliktlösningen
 • Medlemmarna mer hängivna gruppens mål

Utmaning: Justera strukturer och rollfördelning

Fas 4. Arbete och produktivitet
 • Mål och roller är klara och tydliga
 • Roller och uppgifter fördelas efter kompetens
 • Öppen kommunikation, alla blir hörda
 • Subgrupper är funktionella och flexibla
 • Energi, trivsel, arbetstillfredsställelse höga
 • ca 80% av tiden är effektivt arbete

Utmaning: Skapa förnyelse