Från arbetsgrupp till effektiva team i välfärdens verksamheter - GDQ

Allt för många arbetsgrupper i välfärdsarbetets organisationer är inte särskilt effektiva i sitt gruppsamarbete (gäller för övrigt också allt annat arbetsliv). De får jobbet gjort, har en varierande grad av motivation och engagemang men arbetar som grupp inte lika effektivt som gruppens medlemmar har potential för – inte bra! Självklart går detta att utveckla och förändra. Till och med enklare än vad man kan tro. Då handlar det inte om att förändras genom manualbaserade externa expertlösningar. Inte heller att skicka folk på kurs med teambuildinginslag. Vägen till ökad effektivitet ligger i att gruppen kommer till insikt om sin nuvarande gruppdynamiska kapacitet och situation, ges stöd i att skapa mål, strategier och arbetsplaner och inte minst agerar för att utvecklas till ett effektivt team - i sin arbetsverklighet och i realtid!

Vi kan bidra med ett förhållningssätt och metode som främjar lärstyrd utveckling av processer. Ett utvecklingsarbete som sker med fullt ansvarstagande från respektive arbetslag

Etablerade och nya arbetsgrupper - alla behöver utveckla dynamiken

Vi främjar utveckling av arbetsgruppers dynamik genom samskapande och lärstyrd utveckling och förändring i förhållande till både uppgift och arbetsprocess - i arbetet och i realtid. En insats som bygger på Susan Wheelans Integrated Modell for Group Development (IMGD) och startar med synliggörande av gruppens dynamiska nuläge genom Group Development Questionarie (GDQ) Läs mer om utvecklingsprogram med IMGD och GDQ. De grupper/team som är lämpliga att genomföra hela programmet som startar med en analys av gruppens dynamiska nivå bör ha varit ett arbetslag i minst sex månader. För ett arbetslag som är nyss sammansatt är det också viktigt att förstå processerna för gruppdynamisk utveckling, samskapande ledarskap och lärande kommunikation. Nya arbetslag som bygger upp samarbetsfärdigheter på denna kunskap utvecklar snabbt sin effektivitet och kvalitet i sina insatser. Gruppdynamisk utveckling för både etablerade och nya arbetslag bör främjas! Vi kan hjälpa till. Läs med om sexmånadersprogrammet för nya grupper

Främja utveckling av effektiva team

Flera organisationer är ganska bra på kompetensförsörjning när det gäller verksamhetens tekniska och innehållsliga kompetensbehov. Betydligt sämre är de på att främja medarbetarnas färdigheter att samskapa och arbeta effektivt i grupp. Det innebär faktiskt att många av organisationens arbetslag fastnar i en gruppdynamik som begränsar effektiviteten till ca 40%.

Det påverkar kvaliteten i verksamheten. Forskning visar att arbetsgrupper som har utvecklat sin gruppdynamik har skapat mycket bättre effektivitet i såväl grupprocesserna som i sina insatser – alltså bättre kvaliteter. Sådana grupper består dessutom av medarbetare med hög arbetstillfredställelse som stannar kvar.

På bara några månader kan vi främja en utveckling som förändrar 40 % effektivitet till mycket högre nivåer och som utvecklar arbetsgrupper till effektiva team. Det sker i främjande och frambrytande insatser, i samarbete med arbetslagen som naturligtvis har ansvaret för sin utveckling. Arbetslaget arbetar därefter med lärstyrd utveckling av sitt gruppsamarbete och gruppens dynamik. De skall ta sig från arbetsgrupp till att bli ett effektivt team. Läs om hela IMGD-programmet.

Vi vill gärna skapa ett samarbete för lärstyrd utveckling och förändring när det gäller grupp och teamutveckling i er organisation. Ett samarbete skall bygga på gemensamma tankemodeller om verksamheten och verksamhetens behov av utveckling. Kontakta oss  därför för dialog om att bygga ett program för utveckling av grupper till effektiva team - just er organisation.