Action Learning

Att lära med och av varandra och samtidigt tackla verkliga arbetsdilemman – i realtid. Det är en form av lärande i arbete som är bra mycket effektivare den starkt övervärderade traditionen att, som fortbildning, utbilda fram förmågor att utveckla och förändra. Det finns stark evidens för att det är så. Fortbildning som informationsundervisning eller instruktionsträning ger ytterst låg impact i arbetsverkligheten. Att lära med och av varandra i det konkreta arbetet att utveckla och förändra och lära genom samarbete i skapar lärstyrd utveckling och förändring. Man lär genom reflektion av handlingen och utvecklar tankemönster och beteenden i arbetet i själva lärprocessen. Låt oss berätta om program för lärstyrt utvecklings- och förändringsarbete med Action Learning.

Vad är då Action Learning?

Action Learning är ett mycket praktiskt och kostnadseffektivt förhållningssätt och en metod som skapar lärstyrd utveckling och förändring i arbetet. Vi anser att det är ett av de bästa sätten för företag och organisationer att, i en nutid och framtid som kräver förmåga till omställning, verkligen utveckla, engagera och behålla sin arbetskraft och öka medarbetarnas potentiella handlingskompetens och organisationens förmåga att stå till tjänst för lärstyrd utveckling och förändring. I samband med lärande i arbete nämns formativa metoder, transformativt lärande, m.fl. Action Learning innefattar allt detta. Läs mer om hur Action Learning bygger på fyra nyckelprinciper

Action Learning är mycket enkelt men också relativt komplext. Kanske just därför smidigt att implementera i en organisation. En satsning på Aktion Learning sammanför medarbetare i små grupper som träffas med jämna intervaller över en tid av sex månader till ett år. De arbetar med varje gruppmedlems ”utvecklingsprojekt” då man samtidigt tacklar de verkliga dilemman som uppstår då man försöker utveckla och förändra. Mest förekommande är att varje medlems projekt relaterar till övergripande syften för programmet. Processen resulterar i ett kraftfullt lärande och utveckling av relevanta färdigheter och inte minst en aktörsberedskap att möta nya utmaningar. Både hos de enskilda medlemmarna och gruppen.

Varför Action Learning?

Det krävs en dialog med dig för att ge en rättvisande bild av Action Learning men vill du skapa viktiga kapacitetsförändringar hos medarbetarna så är det väl värt tiden för en sådan dialog. Här kommer några svar på frågan, varför man skall arbeta med Action Learning

 • Skapar ett effektivt och lärstyrt utvecklings- och förändringsarbete som:
  • stegvis hanterar och åtgärdar de dilemman som dyker upp i förändringsarbetet
  • som i processen synliggör möjligheter som dyker upp som sedan tas tillvara och förädlas.
 • Ett lärstyrt utvecklingsarbete som bedrivs i relation till arbetets verkliga dilemman. I realtid utvecklas och skapas förmågor till hållfast lärande som bas för utveckling.
 • Skapar Learning Transfer – transfererar utbildningskunskap till förmågor och handlingsberedskap.
 • Bygger personlig och organisatorisk kapacitet och förbättrar medarbetarnas aktörsberedskap
 • Fokuserar erfarenhetsbaserat lärande i arbete och främjar utveckling av den tysta kunskapen.
 • Skapar accelererat lärande som förutsättning för utveckling
 • Bygger engagerade och lärande relationer/nätverk
 • Främjar kapacitetsutveckling för samarbetslärande mellan kollegor/ledare
 • Utvecklar kraftfulla färdigheter och kompetenser som;
  • Frågekompetens
  • Aktivt lyssnande
  • Lärande kommunikation
  • Samarbetslärande
  • Samskapande processkompetens

Det finns många tysta (implicita) kunskaper hos de enskilda och i organisationen. Detta är en stor potential om man gör något annat än att låta sådana insikter och kunskap drunkna genom att bara tillföra ny vetskap genom utbildning som fortbildning. Med Action Learning lösgörs och förmeras den tysta kunskapen. Sammanföringseffekter med etablerad kunskap skapar ny kunskap, utvecklade färdigheter och betydande kompetens. Läs mer om hur ett program kan utformas.

Tag gärna kontakt för att boka ett möte då vi kan samtala om detta viktiga förhållningssätt till lärstyrd utveckling och förändring - Action Learning. Till kontaktsidan