Lärstyrd utveckling och förändring med Aktionslärande metodik - alternativ till handledning

Handledning skall vara lärande och utvecklande - inte råd och quick fix med ledning av experter. Enskild eller kollektiv handledning måste skapa handlingskompetens - Inte bara vara problemlösning. Vi har utvecklat aktionslärande vägledning. En metod som utgår från konkreta dilemman och problem men inte stoppa vid att hitta lösningar. I aktionslärande handledning ger vi inga råd. Vi bygger processer i vilka enskilda eller grupper lär och utvecklas i relation till de verkliga dilemman som de möte. Vi vill därför inte erbjuda handledning utan AKTIONSLÄRANDE VÄGLEDNING.

Det finns en del  bra handledning men tyvärr också handledning som egentligen inte främjar medarbetarnas kapacitetsutveckling i tillräckligt betydande omfattning. Inte heller ökar sådan handledning medarbetarnas förmåga att hantera ovana situationer som dyker upp i arbetet. En del sådan handledning rör sig mer inom området problemlösning. Handledaren blir huvudperson (expert) och medarbetarna följare. Råd om agerande (gör så här) blir då vanligare än underlättande attityder, utforskande frågor, utmaning och lärande utveckling av individernas eller gruppens analys- och handlingskompetens.

Sådan handledning bidrar till problemlösning på kort sikt, men är konserverade i förhållande till lärande och utveckling i arbetet - vi vill åstadkomma någonting helt annat

Främjande vägledning skapar KASAM

Vi tycker att det är önskvärt att externa, regelbundna insatser i en arbetsgrupp utvecklar medarbetarnas kunskaper, färdigheter och handlingskompetens - alltså främjar kapacitetsutveckling och aktörsberedskap - effektivitet.
Det är vad vi står för. Vårt koncept: Lärstyrd utveckling och förändring och inom det aktionslärande vägledning, handlar om just detta. Att genom lärstyrd utveckling främja utveckling av gruppdynamik, kommunikationsfärdigheter och samarbetskompetens. Också utveckling av förmåga att förstå olika dilemman i arbete och lära med och av varandra. Dessutom främja utveckling av kompetens att hantera även det okända, nya och ovana och upplevelsen av mening i relationerna i gruppen och i arbetet - ökad arbetstillfredställelse och en stark känsla av sammanhang, helt enkelt.

Image

Medarbetarnas känsla av sammanhang (KASAM) ökar.

 • Att förstå dilemman och möjligheter i arbetet på ett reflekterande sätt - Begriplighet
 • Att utveckla resurser och strategier för att hantera de olika situationer och händelser som dyker upp i arbetsvardagen med kunskap och färdigheter som skapar en upplevelse av trygghet - Hanterbarhet
 • Vi vill också främja ett synsätt som innebär att medarbetaren skapar förmåga att värdera det som händer i arbetsverkligheten i relation till sin egen förmåga men också att se det som händer som ett lärtillfälle i relation till ett större sammanhang - Meningsfullhet

  Med stöd av aktionslärande metodik kan vi  vägleda både enskilda medarbetare och arbetslag. Här följer presentation av möjliga insatser:

  Enskilda medarbetare - en lärande allians för utveckling och förändring

  För enskilda medarbetare erbjuder vi en en lärande allians med tydliga lärmål och vägledning under aktiviteter som syftar till att den enskilde medarbetaren skall utvecklas i riktning mot identifierade utvecklingsbehov och uppsatta mål. Det gäller även om medarbetarens behov av externt stöd motiveras av något som uppfattas som försvagat eller problematiskt i arbete. De lärande och vägledande samtalen kretsar runt erfarenheter från att tackla aktuella dilemman och lärdomar om och att utveckla och förändra genom görande och lära genom analys och reflektion av görandet. Fokus är på den egna rollen och förmågan i den helhet den enskilde är en del av - ett personligt utvecklingsperspektiv. Ingående delar i detta individuella perspektiv av vägledning är, förutom vad som nämnts, metodik i ACT och MI. Det är viktigt att insatser sker över så pass lång kalendertid att lärande och handling hinner integreras.

  Arbetslag/Team - lära, utvecklas och förändra tillsammans

  För arbetslag kopplas det starka elementet i Action Learning på i en mer betydande omfattning än i insatsen för individer. Kärnan är att medarbetare i ett arbetslag skall lära med och av varandra då de tacklar de olika dilemman som man vill begripa, hantera och känna meningsfullt att utveckla och förändra. Just i denna insats är de aktionslärande perspektivet mycket tydligt. Här är naturligtvis personliga utveckling viktigt men även den gemensamma förmågan att samarbeta och bli effektiv i relation till gruppens uppgift. Aktionslärande vägledning -Lärstyrd utveckling och förändring - främjar utveckling av gruppens dynamik, förmåga att kommunicera, samarbeta och samordna. Självklart integrerat med en betydande personlig utveckling hos de gruppmedlemmar som är med. Även när det gäller insats i arbetslag är det viktigt att aktiviteter sker över så pass lång kalendertid att lärande och handling hinner integreras. Vägledningsarbetet fokuseras på dilemman som har ansetts problematiska för aktuellt arbetslag. Influenser av teamutveckling integreras i vägledningsarbetet.

  Struktur och arbetsgång

  Oavsett om det är fråga om insatser för individ eller arbetslag  så träffar den enskilde medarbetaren eller medarbetarna i arbetslaget/teamet en facilitator en gång i månaden (för individer 2,5 timmar och för arbetslaget minst 4 timmar). Varje tillfälle innebär att man tar upp aktuella dilemman som relaterar till ett överenskommet utvecklingsbehov eller givna uppdrag. Varje träff hanteras enligt aktionslärande principer och avslutas med att medarbetarna gör åtaganden om att agera, pröva och våga i relation till mål att uppnå. Erfarenheterna blir plattform för aktionslärande samtal som berör såväl individens utveckling som gruppens/teamets förmåga att arbeta med lärstyrt utvecklings- och förändringsarbete. Denna insats utgör alltså inte någon rådgivningsverksamhet. Inte heller samtal som "bara" skapar kunskap. Lärstyrd utveckling och förändring handlar och att lära att göra och att göra för att lära - skarpa lärprocesser för utveckling och förändring. De enskilda och grupper är i process - på väg - vilket innefattar lärande och personlig utveckling liksom utveckling av sammanhanget, kommunikationen, samarbetet och samordning - alltså ökad effektivitet. Med det också ökad arbetstillfredställelse. Personlig utveckling blir ett givet resultat.

  Kontakta oss för dialog om era behov

  Aktionslärande vägledning är något som vi som vi måste bygga tillsammans utifrån era förutsättningar. Skriv några rader på kontaktsidan .Vi återkopplar snabbt. Kanske kan vi sedan bygga en gemensam plan - med våra konceptidéer som bärande element, förstås.