Lärstyrd utveckling och förändring med Aktionslärande metodik - alternativ till handledning

I alla arbetslag har medlemmarna behov av att lära av och med varandra i relation till de verkliga dilemman och möjligheter som uppstår i arbetet. Det betyder bland annat att utveckla färdigheter att kommunicera och tänka tillsammans. Sådana processer kan komma igång och utvecklas genom vårt koncept: Lärstyrd utveckling och förändring, guidat av vårt aktionslärande förhållningssätt och med vår metodik.
Lärstyrd utveckling och förändring med stöd av Action Learning skapar utveckling av kunskap, ökade och mer relevanta färdigheter och gemensam kompetens - Aktörsberedskap i en verklighet under kontinuerlig förändring

Det finns en del  bra handledning men tyvärr också handledning som egentligen inte främjar medarbetarnas kapacitetsutveckling i tillräckligt betydande omfattning. Inte heller ökar sådan handledning medarbetarnas förmåga att hantera ovana situationer som dyker upp i arbetet. En del sådan handledning rör sig mer inom området problemlösning. Handledaren blir huvudperson (expert) och medarbetarna följare. Råd om agerande (gör så här) blir då vanligare än underlättande attityder, utforskande frågor, utmaning och lärande utveckling av individernas och gruppens handlingskompetens.

Sådan handledning bidrar till problemlösning på kort sikt, men är konserverade i förhållande till lärande och utveckling i arbetet - vi vill åstadkomma någonting helt annat.

Främjande vägledning skapar KASAM

Vi tycker att det är önskvärt att externa, regelbundna insatser i en arbetsgrupp utvecklar medarbetarnas kunskaper, färdigheter och handlingskompetens - alltså främjar kapacitetsutveckling och aktörsberedskap - effektivitet.
Det är vad vi står för. Vårt koncept: Lärstyrd utveckling och förändring, handlar om just detta. Att genom lärstyrd utveckling främja utveckling av gruppdynamiken, förmågan att förstå olika dilemman i arbete, lära med och av varandra, kompetens att hantera även det okända, nya och ovana och upplevelsen av mening i relationerna i gruppen och i arbetet - ökad arbetstillfredställelse helt enkelt.

Medarbetarnas känsla av sammanhang (KASAM) ökar.

 • Att förstå dilemman och möjligheter i arbetet på ett reflekterande sätt - Begriplighet
 • Att utveckla resurser och strategier för att hantera de olika situationer och händelser som dyker upp i arbetsvardagen med kunskap och färdigheter som skapar en upplevelse av trygghet - Hanterbarhet
 • Vi vill också främja ett synsätt som innebär att medarbetaren skapar förmåga att värdera det som händer i arbetsverkligheten i relation till sin egen förmåga men också att se det som händer som ett lärtillfälle i relation till ett större sammanhang - Meningsfullhet

  Med stöd av aktionslärande metodik kan vi  vägleda både enskilda medarbetare och arbetslag. Här följer presentation över möjliga insatser:

  Enskilda medarbetare - en lärande allians för utveckling och förändring

  Med enskilda medarbetare skapas en lärande allians med tydliga lärmål och vägledning under aktiviteter som syftar till att den enskilde medarbetaren skall utvecklas i riktning mot utvecklingsbehov och uppsatta mål. Det gäller även om medarbetarens behov av externt stöd motiveras av något som uppfattas som dysfunktionellt i sitt sammanhang. De lärande samtalen kretsar runt erfarenheter från att tackla aktuella dilemman och lärdomar om och att göra. Fokus är på den egna rollen och förmågan i den helhet den enskilde är en del av - ett personligt utvecklingsperspektiv. Ingående delar i detta perspektiv på vägledning är, förutom vad som nämnts, metodik i ACT och MI. Det är viktigt att insatser sker över så pass lång kalendertid att lärande och handling hinner integreras.

  Arbetslag/Team - lära, utvecklas och förändra tillsammans

  För arbetslaget kopplas det starka elementet i Action Learning på i en mer betydande omfattning än i insatsen för individer. Kärnan är att medarbetare i ett arbetslag skall lära med och av varandra då de tacklar de olika dilemman som man vill begripa, hantera och känna meningsfullt att utveckla och förändra. Just i denna insats är de aktionslärande perspektivet mycket tydligt. Här är naturligtvis personliga utveckling viktigt men även den gemensamma förmågan att samarbeta och bli effektiv i relation till gruppens uppgift. Aktionslärande vägledning -Lärstyrd utveckling och förändring - främjar utveckling av gruppens dynamik, förmåga att kommunicera, samarbeta och samordna. Självklart integrerat med en betydande personlig utveckling hos de gruppmedlemmar som är med. Även när det gäller insats i arbetslag är det viktigt att aktiviteter sker över så pass lång kalendertid att lärande och handling hinner integreras.

  Struktur och arbetsgång

  Oavsett om det är fråga om insatser för individ eller arbetslag  så träffar den enskilde medarbetaren eller medarbetarna i arbetslaget/teamet en facilitator en gång i månaden (för individer 2,5 timmar och för arbetslaget ca. 4 timmar). Varje tillfälle innebär att man tar upp aktuella dilemman som relaterar till ett överenskommet utvecklingsbehov eller givna uppdrag. Varje träff hanteras enligt aktionslärande principer och avslutas med att medarbetarna gör åtaganden om att agera, pröva och våga i relation till mål att uppnå. Erfarenheterna blir plattform för aktionslärande samtal som berör såväl individens utveckling som gruppens/teamets förmåga att arbeta med lärstyrt utvecklings- och förändringsarbete. Denna insats utgör alltså inte någon rådgivningsverksamhet. Inte heller samtal som "bara" skapar kunskap. Lärstyrd utveckling och förändring handlar och att lära att göra och att göra för att lära - skarpa lärprocesser för utveckling och förändring. De enskilda och grupper är i process - på väg - vilket innefattar lärande och personlig utveckling liksom utveckling av sammanhanget, kommunikationen, samarbetet och samordning - alltså ökad effektivitet. Med det också ökad arbetstillfredställelse.

  Kontakta oss för dialog om era behov

  Lärstyrd utveckling och förändring i våra händer är något som vi som vi måste bygga tillsammans utifrån era förutsättningar. Skriv några rader på kontaktsidan Vi återkopplar snabbt. Kanske kan vi sedan bygga en gemensam plan - med våra konceptidéer som bärande element, förstås.